Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων της WORLDBRIDGE-Ίδρυμα Πληρωμών Α.Ε. σε συνεργασία με την WESTERN UNION® ("Υπηρεσία")

Η υπηρεσία παρέχεται από την «Worldbridge-Ίδρυμα Πληρωμών Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «PAYLINK» (“PayLink”) σε συνεργασία με την Western Union Financial Services Inc., μια Αμερικανική Εταιρεία (για τη μεταφορά χρημάτων από τις Η.Π.Α., Καναδά και Μεξικό και για συναλλαγές παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις) και την Western Union International Limited, μια Ιρλανδική Εταιρεία (για λοιπές συναλλαγές) (μαζί καλούμενες “Western Union”). Η PayLink είναι Ελληνική Εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, οδός Ζαλοκώστα 42 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ  001056101000 με άδεια λειτουργίας από και εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, που αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτεύουσα αρχή στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση: οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 21, τ.κ. 10250, Αθήνα, καλώντας στο τηλέφωνο 210/3201111 ή μέσω της ιστοσελίδας www.bankofgreece.gr. Για διευθύνσεις και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων καλείτε στα τηλέφωνα στο τέλος του εντύπου.

Η Paylink, σε συνεργασία με τη Western Union παρέχει τις Υπηρεσίες εντός της χώρας και διεθνώς. Συμπληρώνοντας τη φόρμα “Για να στείλετε Χρήματα” (To Send Money) ή τη φόρμα «Για να παραλάβετε Χρήματα» (To receive Money), παρέχοντας τα χρήματα προς αποστολή και στοιχεία αποδεικτικά της ταυτότητάς σας, όπως απαιτείται, και υπογράφοντας την φόρμα, συναινείτε στην εκτέλεση της μεταφοράς χρημάτων. Πριν την επιβεβαίωση της μεταφοράς χρημάτων, θα ενημερωθείτε για τον μέγιστο χρόνο εκτέλεσης της μεταφοράς, την προμήθεια που χρεώνεται και για τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται στην συναλλαγή, μέσω του ίδιου καναλιού, όπως εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη μεταφορά χρημάτων. Ο αποστολέας πρέπει να ενημερώσει τον παραλήπτη σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του αποστολέα, της χώρας αποστολής, του ονόματος του παραλήπτη, του κατά προσέγγιση ποσού, του Κωδικού Ελέγχου Μεταφοράς Χρημάτων ή “ΚΕΜΧ” (“MTCN”) και τυχόν άλλων όρων ή απαιτήσεων που ισχύουν στο συγκεκριμένο κατάστημα του Αντιπροσώπου.

Η νομοθεσία απαγορεύει στους μεταφορείς χρημάτων να συνεργάζονται με συγκεκριμένα άτομα και χώρες. Η PayLink και η Western Union είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν προσεκτικά όλες τις συναλλαγές και να τις συγκρίνουν με λίστες ονομάτων που τους παρέχουν οι κυβερνήσεις των χωρών και περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων της Επιθεώρησης Διαθεσίμων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. (OFAC) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν παρατηρηθεί κάποια πιθανή συμφωνία ονομάτων, η PayLink και η Western Union ερευνούν τη συναλλαγή ώστε να διαπιστώσουν αν το όνομα είναι όντως το ίδιο με το άτομο που αναφέρεται στη σχετική λίστα. Κατά καιρούς, ζητείται από τους πελάτες να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία αποδεικτικά της ταυτότητάς τους και άλλες πληροφορίες που καθυστερούν τις συναλλαγές. Αυτό αποτελεί νομική υποχρέωση για όλες τις συναλλαγές που εκτελούνται από την PayLink και την Western Union.

Όροι πληρωμής και ευθύνη. Η πληρωμή γίνεται στο πρόσωπο που η PayLink και η Western Union κρίνουν ότι δικαιούται να εισπράξει αφού εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Ο παραλήπτης πρέπει να δώσει τα στοιχεία της συναλλαγής που απαιτούνται από την PayLink και τη Western Union, και συγκεκριμένα το ποσό των χρημάτων που μεταφέρθηκε, το όνομα του αποστολέα, την χώρα από όπου στάλθηκαν τα χρήματα, καθώς και τον ΚΕΜΧ. Επιπλέον, ο παραλήπτης πρέπει να πιστοποιήσει την ταυτότητά του κατάλληλα. Η PayLink και η Western Union θα έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους απέναντί σας, εφόσον το ποσό που μεταφέρεται έχει καταβληθεί σε ένα άτομο που παρείχε τα στοιχεία της συναλλαγής όπως αναφέρονται παραπάνω και πιστοποίησε την ταυτότητά του κατάλληλα ως παραλήπτης ο οποίος ονομάστηκε από εσάς, μέσω ενός εγγράφου ταυτοποίησης ή/και μιας ερώτησης test, εάν αυτή υπάρχει. Η PayLink και η Western Union εξετάζουν τα στοιχεία της συναλλαγής που αναφέρονται από τον παραλήπτη και το έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητας που επιδεικνύεται με την κατάλληλη προσοχή και θα αρνηθούν την πληρωμή σε περίπτωση που υπάρχει λόγος αμφιβολίας της αυθεντικότητας του εν λόγω εγγράφου ταυτοποίησης.

Υποχρεούσθε να διασφαλίσετε την ορθότητα, την πληρότητα και την αναγνωσιμότητα των πληροφοριών που παρέχετε. Επιπλέον, θα πρέπει να φροντίσετε να εξασφαλίσετε ότι άλλα πρόσωπα, εκτός από τον παραλήπτη δεν θα αποκτήσουν γνώση των στοιχείων που σχετίζονται με τη μεταφορά χρημάτων, όπως π.χ. το όνομά σας ή το όνομα του παραλήπτη σας, τον ΚΕΜΧ ή το χρηματικό ποσό που μεταφέρεται. Η PayLink και Western Union συνιστούν να μεταφέρετε χρηματικά ποσά μόνο σε πρόσωπα που γνωρίζετε. Η PayLink και η Western Union δεν αποδέχονται καμία εγγύηση για την παροχή ή τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που πληρώθηκαν με τη χρήση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που πιστεύετε πως τα στοιχεία της συναλλαγής σας έχουν κλαπεί, απωλεσθεί ή αντιγραφεί επικοινωνήστε αμέσως με την PayLink καλώντας στα παρακάτω τηλέφωνα. Πριν από την καταγγελία για μια τέτοια απώλεια, κλοπή ή ακατάλληλη χρήση θα θεωρηθείτε υπεύθυνος/η μόνο εάν (α) έχετε διαβιβάσει στοιχεία της συναλλαγής σε άλλα πρόσωπα, εκτός του παραλήπτη, γεγονός το οποίο συντέλεσε στην ακατάλληλη χρήση ή (β) δεν καταγγείλατε αμέσως την απώλεια, κλοπή ή ακατάλληλη χρήση ή (γ) ενεργήσατε με πρόθεση την εξαπάτηση, με δόλο ή βαριά αμέλεια. Η PayLink και η Western Union φέρουν ευθύνη για ζημίες οι οποίες προκύπτουν από εκ προθέσεως παράπτωμα ή από την με βαριά αμέλεια συμπεριφορά των υπαλλήλων τους κατά την επεξεργασία της συναλλαγής σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ευθύνη της PayLink και της Western Union, των θυγατρικών της εταιρειών καθώς και των ξένων Αντιπροσώπων τους αποκλείεται σε περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας. Η ευθύνη της PayLink και της Western Union περιορίζεται στην επιστροφή της κατά κανόνα προβλέψιμης ζημίας της σύμβασης μέχρι το μέγιστο ποσό των 500 ευρώ (επιπλέον του ποσού που μεταφέρθηκε και άλλων τυχόν επιβαρύνσεων). H PayLink και η Western Union δεν φέρουν ευθύνη, εάν με πρόθεση ή από αμέλεια αποκαλύψατε στοιχεία που σχετίζονται με την συναλλαγή σε άλλα πρόσωπα πλην του παραλήπτη. Η PayLink και η Western Union δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε ανωτέρα βία, σε βλάβη των τηλεπικοινωνιακών γραμμών, σε πολιτικές αναταραχές, πόλεμο ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου της PayLink και της Western Union (π.χ. απεργία, ανταπεργία ή εντολές από κυβερνητικές αρχές). Στις περιπτώσεις όπου η PayLink και η Western Union ή οι Αντιπρόσωποί της δέχονται μία επιταγή, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άλλες μορφές πληρωμής πλην των μετρητών, ούτε η PayLink αλλά ούτε και η Western Union ή οι Αντιπρόσωποί της υποχρεούνται να διεκπεραιώσουν τη μεταφορά χρημάτων ή να πληρώσουν την συναλλαγή, εάν η πληρωμή δεν μπορεί να είναι εξαργυρωθεί. Επιπλέον, ούτε η PayLink ούτε η Western Union ή οι Αντιπρόσωποί της ευθύνονται για ζημία που μπορεί να προκληθεί στον παραλήπτη από την μη πληρωμή, η οποία οφείλεται σε είσπραξη πληρωμής από την PayLink ή από την Western Union ή τους Αντιπροσώπους της σε άλλη μορφή πληρωμής πλην των μετρητών ή για ζημία που μπορεί να προκληθεί στον παραλήπτη από το γεγονός ότι η μεταφορά χρημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν η PayLink και η Western Union ή οι Αντιπρόσωποί της έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν την συγκεκριμένη πληρωμή. Η PayLink και τη Western Union ή οι Αντιπρόσωποί της μπορούν να αρνηθούν την παροχή της Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς να αιτιολογήσουν την απόφασή τους, συγκεκριμένα προκειμένου να παρεμποδίσουν απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή προκειμένου να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, απόφαση δικαστηρίου ή απαίτηση οποιασδήποτε ρυθμιστικής ή κυβερνητικής αρχής.

Τα χρηματικά ποσά θα είναι διαθέσιμα για είσπραξη από τον παραλήπτη το αργότερο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ημέρα κατά την οποία η PayLink και η Western Union ή οι Αντιπρόσωποί παρέλαβαν το ποσό των χρημάτων που μεταφέρθηκε και τα έξοδα συναλλαγής («Ημερομηνία Παραλαβής»), σύμφωνα με νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. Για μεταφορές χρημάτων που εκδίδονται σε έντυπη μορφή, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για μία ακόμη εργάσιμη ημέρα. Για (α) μεταφορές χρημάτων που λαμβάνουν χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή (β) μεταφορές χρημάτων οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετατροπές συναλλάγματος μεταξύ του ευρώ και άλλου νομίσματος ενός από τα εκτός ευρωζώνης κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή (γ) πιθανή διασυνοριακή μεταφορά χρημάτων που δεν γίνεται σε ευρώ, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για παραλαβή από τον παραλήπτη, το αργότερο μέχρι το τέλος της τέταρτης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία παραλαβής. Οι κανονικές μεταφορές χρημάτων είναι συνήθως διαθέσιμες προς πληρωμή εντός λεπτών, εκτός εάν επιλέξετε τις Υπηρεσίες “Επόμενη Μέρα” (Next Day) και “2 Μέρες” (2 Day), όπου τα χρηματικά ποσά είναι διαθέσιμα για είσπραξη από τον παραλήπτη εντός 24 και 48 ωρών από την ώρα αποστολής των χρημάτων αντίστοιχα. Ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις ή οι Υπηρεσίες να μην είναι διαθέσιμες με βάση ορισμένες προϋποθέσεις συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων του ποσού που αποστέλλεται, της χώρας προορισμού, της διαθεσιμότητας του νομίσματος, κανονιστικών ρυθμίσεων, των απαιτήσεων ταυτοποίησης, των ωρών λειτουργίας του Αντιπροσώπου, των διαφορών σε ζώνες ώρας, ή της επιλογής καθυστέρησης της μεταφοράς χρημάτων. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί.

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία πρέπει να είστε ενήλικος/η. Το εφαρμοστέο δίκαιο απαγορεύει στους αποστολείς χρημάτων την επιχειρηματική δραστηριότητα με ορισμένα άτομα και χώρες, και η Western Union δεν θα είναι σε θέση να παρέχει την Υπηρεσία σε αυτά τα άτομα και τις χώρες.

Λεπτομέρειες για έξοδα συναλλαγής και χρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να πληρώσετε στην PayLink και στην Western Union για την παροχή της Υπηρεσίας, καθώς και λεπτομέρειες για την/τις μετατροπή/ές συναλλάγματος οι οποίες ισχύουν μπορείτε να βρείτε σε αυτήν τη φόρμα. Συνήθως οι πληρωμές μεταφοράς χρημάτων γίνονται στο νόμισμα της χώρας προορισμού (σε κάποιες χώρες η πληρωμή είναι διαθέσιμη μόνο σε διαφορετικό νόμισμα). Η ισοτιμία συναλλάγματος υπολογίζεται κατά προσέγγιση και η εκάστοτε συγκεκριμένη ισοτιμία συναλλάγματος υπολογίζεται τη στιγμή κατά την οποία η μεταφορά χρημάτων έχει επιβεβαιωθεί στο σύστημα. Το νόμισμα μετατρέπεται με την εκάστοτε τιμή συναλλάγματος της Western Union. Η Western Union υπολογίζει την ισοτιμία συναλλάγματός της βάσει των εμπορικά διαθέσιμων διατραπεζικών ισοτιμιών συν ένα περιθώριο. Η PayLink, η Western Union και οι Αντιπρόσωποί της κερδίζουν πρόσθετα χρήματα από την ανταλλαγή συναλλάγματος. Οι περισσότερες ισοτιμίες συναλλάγματος προσδιορίζονται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της μέρας ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις τιμές κλεισίματος των οικονομικών αγορών παγκοσμίως. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Western Union μπορεί να αφαιρέσει ένα διαχειριστικό τέλος από τις μεταφορές χρημάτων που δεν έχουν εξαργυρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής.

Ο παραλήπτης μπορεί να επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα εάν επιλέξει να παραλάβει τα χρηματικά ποσά του αποστολέα μέσω κινητού τηλεφώνου ή σε λογαριασμό. Η συμφωνία του παραλήπτη με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, πάροχο λογαριασμού mWallet ή πάροχο άλλου λογαριασμού, διέπει το λογαριασμό και καθορίζει τα δικαιώματα, την ευθύνη, τα έξοδα, τη διαθεσιμότητα των χρηματικών ποσών και τους περιορισμούς λογαριασμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον αριθμό λογαριασμού ή στον αριθμού κινητού τηλεφώνου για λογαριασμούς κινητού, και στο όνομα του παραλήπτη, η μεταφορά θα πιστώνεται στον αριθμό λογαριασμού που παρασχέθηκε από τον αποστολέα. Η Western Union δε φέρει καμία ευθύνη προς τον αποστολέα ή οποιοδήποτε κάτοχο λογαριασμού για οποιεσδήποτε χρεώσεις, συναλλαγματικές ισοτιμίες για μετατροπή σε μη τοπικό νόμισμα, πράξεις ή παραλήψεις των παρόχων προορισμού ή των ενδιάμεσων παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση που ο αποστολέας ή ο παραλήπτης ζητήσουν ειδοποίηση μέσω SMS ως ένδειξη ότι τα χρηματικά ποσά διατίθενται προς είσπραξη ή ότι η συναλλαγή έχει εισπραχθεί από τον παραλήπτη, οι χρεώσεις που εφαρμόζονται από τον πάροχο υπηρεσίας είναι αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα ή του παραλήπτη.

Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων – Μπορείτε να ακυρώσετε τη συναλλαγή σε ένα κατάστημα Αντιπροσώπου ή καλώντας στο τηλέφωνο 210 9005000 ή στο τηλέφωνο χωρίς χρέωση 8001002020, εφόσον η πληρωμή στον παραλήπτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Μετά την ακύρωση η PayLink και η Western Union θα επιστρέψουν το βασικό ποσό της μεταφοράς χρημάτων, αφαιρώντας τα έξοδα μεταφοράς που προβλέπονται για την Υπηρεσία. Οι επιστροφές χρημάτων διαρκούν συνήθως έως και 10 εργάσιμες μέρες. Μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του βασικού ποσού της μεταφοράς χρημάτων στέλνοντας επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην PayLink εφόσον η πληρωμή στον παραλήπτη δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών. Η PayLink ή η Western Union θα επιστρέψει τα έξοδα συναλλαγής μεταφοράς κατόπιν γραπτού αιτήματός σας μέσω επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην PayLink, εφόσον η πληρωμή δεν είναι διαθέσιμη στον παραλήπτη εντός του χρονικού ορίου όπως αυτό καθορίζεται ανωτέρω, με την επιφύλαξη ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε συνθήκες πέραν του ελέγχου της PayLink, Western Union (ή των Αντιπροσώπων), όπως ρυθμιστικές απαιτήσεις, άσχημες καιρικές συνθήκες ή βλάβες τηλεπικοινωνιών. Η πληρωμή ορισμένων μεταφορών χρημάτων ενδέχεται να καθυστερήσει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλων ισχυόντων νόμων. H Western Union προσφέρει δωρεάν ειδοποίηση μέσω SMS σε ορισμένες χώρες ως ένδειξη ότι η συναλλαγή έχει εισπραχθεί από τον παραλήπτη (για τον αποστολέα) ή ότι τα χρηματικά ποσά διατίθενται προς είσπραξη (για τον παραλήπτη). Η Western Union δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε χρεώσεις στον αποστολέα ή τον παραλήπτη που σχετίζονται με μηνύματα SMS.

Για οποιαδήποτε παράπονο ή σε περίπτωση που πιστεύετε πως έχει γίνει κάποιο σφάλμα ή έχετε κάποια ερώτηση για την Υπηρεσία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών [στοιχεία στο τέλος της σελίδας]. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας και θα σας ενημερώνουμε τακτικά για την πρόοδο του. Μια βεβαίωση της παραλαβής του παραπόνου σας θα σας σταλεί μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που παραλάβαμε το παράπονό σας. Η βεβαίωση αυτή θα περιέχει την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας και επιπλέον έναν αριθμό αναφοράς, ο οποίος θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις περαιτέρω επικοινωνίες με την PayLink. Εάν δεν είστε ικανοποιημένος/η με την απόφαση που προτείνεται από την PayLink, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονό σας στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή το Συνήγορο του Καταναλωτή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αριθμός 144, 14471, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. 2106460862, 2106460814, φαξ: 2106460414, email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, site: http://www.synigoroskatanaloti.gr.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών PayLink: 210 9005000 ή χωρίς χρέωση 8001002020, Δευτέρα έως Κυριακή 8 πμ – 9 μμ. e-mail: info@e-paylink.com, site: www.e-paylink.com

wu-progress-icon