Δήλωση Απορρήτου Υπηρεσίας WESTERN UNION

Οι προσωπικές πληροφορίες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρούνται από την Worldbridge Ίδρυμα Πληρωμών α.ε. και διακριτικό τίτλο PayLink, με έδρα στην Αθήνα στην οδό Ζαλοκώστα 42 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ  001056101000 (εφεξής καλούμενη PayLink) και την Western Union International Limited με διεύθυνση Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland.

Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς: Όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες λιανικής μας, επικοινωνείτε μαζί μας ή συμμετέχετε στα προγράμματα αφοσίωσης της εταιρείας μας, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς (όπως ορίζεται στο παρόν έντυπο/στις ηλεκτρονικές φόρμες αίτησης) και ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουμε μαζί με άλλες πληροφορίες που συλλέγονται ή δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας. Συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, πληροφορίες σχετικά με μεταφορές χρημάτων, πληρωμές λογαριασμών, συμμετοχή στα προγράμματα αφοσίωσης πελατών μας, προηγούμενη χρήση των υπηρεσιών μας και επιλογές μάρκετινγκ. Όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές ή διαδικτυακές υπηρεσίες μας, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον τομέα και τον κεντρικό υπολογιστή από όπου έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας ή το αναγνωριστικό διαφήμισης της συσκευής, το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος, την ημερομηνία και την ώρα που προσπελαύνετε τους ιστοτόπους μας, καθώς και τη διεύθυνση του ιστοτόπου από τον οποίο συνδεθήκατε στον ιστότοπό μας. Για τη διεξαγωγή μιας μεταφοράς χρημάτων, πρέπει να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σχετικό έντυπο που συμπληρώνετε για την εκτέλεση της μεταφοράς και για να μας επιτρέψετε να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά χρημάτων. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες, δεν θα σας επιτραπεί η διεξαγωγή μεταφοράς χρημάτων με την εταιρεία μας. Εκτός των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς, συλλέγουμε επίσης προσωπικές πληροφορίες από το άτομο στο οποίο στέλνετε ή/και από το οποίο λαμβάνετε χρήματα, καθώς και από τα πρακτορεία μας, τους παρόχους υπηρεσιών, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, εταιρείες επαλήθευσης ταυτότητας, εταιρείες διαχείρισης πληρωμών και κινδύνων απάτης, φορείς επιβολής του νόμου και πηγές εμπορικών και δημόσιων δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς και με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

Παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς: Για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνεται η χρήση των προσωπικών πληροφοριών για λειτουργικές και διοικητικές εργασίες που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια της μεταφοράς χρημάτων και την παροχή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς, όπως απαιτείται στο πλαίσιο των συμβάσεών μας μαζί σας.

Νόμιμοι σκοποί και σκοποί συμμόρφωσης: Για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνεται η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας για τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σε αυτό περιλαμβάνεται η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για την επικύρωση και τον έλεγχο της ταυτότητάς σας, καθώς και η χρήση τρίτων που μας βοηθούν για την επίτευξή τους.

Νόμιμοι επιχειρηματικοί σκοποί: Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να εκτελέσουμε τη μεταφορά χρημάτων, αναλύσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα, και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων, των τοποθεσιών, των υπηρεσιών, της υποστήριξης και των διαδικασιών μας, για την εκτέλεση απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών μας, καθώς και για να μας βοηθήσουν στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού, αποφυγής και δίωξης της απάτης και κλοπής, καθώς και για την αποτροπή παράνομης ή απαγορευμένης χρήσης των υπηρεσιών μας. Διεξάγουμε ανάλυση των πληροφοριών που διατηρούμε για την καλύτερη κατανόηση των πελατών μας και των συναλλαγών των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών στοιχείων που μας βοηθούν να προσαρμόσουμε το μάρκετινγκ, να εξατομικεύσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ώστε να μας βοηθήσουν να προβλέψουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, καθώς και για τη διαχείριση του προγράμματος αφοσίωσης της εταιρείας μας.

Περιπτώσεις στις οποίες έχουμε την συγκατάθεσή σας: Περιπτώσεις στις οποίες έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και με βάση τις πληροφορίες επικοινωνίας που μας έχετε χορηγήσει, θα σας αποστέλλουμε μηνύματα μάρκετινγκ και προσφορές μέσω email, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, SMS, κοινωνικών μέσων και άλλων καναλιών επικοινωνίας. Ενδεχόμενη αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών: Αποκαλύπτουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στους ακόλουθους τύπους οργανισμών ή φορέων: εταιρείες του ομίλου Western Union: πρακτορεία ή επιχειρηματικοί εταίροι που διευκολύνουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή τη συναλλαγή μεταφοράς χρημάτων που ζητήσατε, πάροχοι υπηρεσιών, φορείς διεκπεραίωσης πληρωμών, τραπεζικοί συνεργάτες και φορείς επεξεργασίας δεδομένων με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση για την παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών ή την εξυπηρέτηση πελατών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για την ικανοποίηση πελατών εκ μέρους μας, πάροχοι υπηρεσιών και φορείς επεξεργασίας δεδομένων με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση προκειμένου να μας βοηθήσουν να επικυρώσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς, καθώς και για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την απάτη και την ταυτότητα. Επιπλέον, θα αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες παγκοσμίως, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε ρυθμιστικές και οικονομικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου, δικαστήρια, κυβερνήσεις ή κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε υποχρεώσεις συμμόρφωσης και νομικές υποχρεώσεις ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Western Union ή άλλων.

Διεθνής μεταφορά: Μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε συνεργάτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ΗΠΑ, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις ρυθμιστικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου και κυβερνητικούς φορείς. Επιπλέον, όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε χρήματα σε ή από άλλη χώρα, θα μας ζητηθεί επίσης να κοινοποιήσουμε ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες σας στη συγκεκριμένη χώρα, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Μεταφέρουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς στα κέντρα δεδομένων μας στις ΗΠΑ και τις επεξεργαζόμαστε, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Αποθηκεύουμε επίσης ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε βάσει των επιλογών σας μάρκετινγκ στο κέντρο δεδομένων μας στις ΗΠΑ. Όταν οι προσωπικές πληροφορίες σας μεταφέρονται σε ή η πρόσβαση σε αυτές γίνεται από τις ΗΠΑ ή κάποια άλλη χώρα εκτός ΕΟΧ για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας, θα προστατεύονται από κατάλληλες συμβατικές ρήτρες ή άλλους εγκεκριμένους από την ΕΕ οργανισμούς, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία. Μπορείτε να ζητήσετε να δείτε αυτούς τους μηχανισμούς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών: Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα διατηρούνται σύμφωνα με τα θεσπισμένα χρονικά διαστήματα τα οποία περιέχονται στους κανονισμούς που ισχύουν για τις οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλους νόμους που ισχύουν για εμάς. Διαφορετικά, θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, για την επίλυση τυχόν ερωτημάτων που ενδέχεται να υποβάλετε ή για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε να τις διατηρήσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τη νομική μας κατάσταση.

Τα δικαιώματά σας: Έχετε το δικαίωμα να: (i) ζητήσετε ένα αντίγραφο από τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από εμάς και (ii) να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε δώσει για επεξεργασία δυνάμει συγκατάθεσης ή σύμβασης με εσάς σε τρίτο μέρος. Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις σε σχέση με συγκεκριμένη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων συμπεριλαμβανομένης: (α) να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε επικοινωνίες marketing, (β) να μας ζητήσετε να διορθώσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες είναι ατελείς, ανακριβείς ή μη ενημερωμένες και (γ) να ζητήσετε σε μερικές περιπτώσεις τη διαγραφή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με εσάς, τον περιορισμό ορισμένων χρήσεων των πληροφοριών σας. Στις περιπτώσεις στις οποίες έχετε δώσει συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα παρακαλούμε επικοινωνήστε με (i) την PayLink στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 210 900500 ή (χωρίς χρέωση) 8001002020, Δευτέρα-Κυριακή 08:00-21:00 ή μπορείτε να στείλετε e-mail: info@e-paylink.com ή (ii) στην Western Union καλώντας στο 00800 3315 3135 ή να στείλετε e-mail: Greece.customer@westernunion.com. ή απευθείας στο website της Western Union εδώ. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα λογικό ποσό για τις πληροφορίες αυτές ή να μην ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εάν κρίνουμε ότι αυτό είναι αβάσιμο ή υπερβολικό. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο απάντησης στο αίτημά σας σύμφωνα με την παρούσα ενότητα ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο γραπτώς, υπόψιν (i) Worldbridge Ίδρυμα Πληρωμών α.ε. και διακριτικό τίτλο PayLink, με έδρα στην Αθήνα στην οδό Ζαλοκώστα 42 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ  001056101000 ή (ii) Western Union International Limited με διεύθυνση Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland., Mπορείτε επίσης να υποβάλετε ένα παράπονο στην αρχή εποπτείας της χώρας σας στο www.dpa.gr. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για (i) Paylink στο privacy@worldbridge.gr και για (ii) Western Union στο wuprivacy@westernunion.com

© [2018] WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All Rights Reserved. Revised [May 2018].

wu-progress-icon