Κανονιστική Συµµόρφωση

Πολιτική για την πρόληψη της χρησιμοποίησής του συστήματος για νομιμοποίησή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ)

Η Εταιρία «WORDLBRIDGE- ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «PayLink» (στο εξής «PayLink» ή «Εταιρία») αποτελεί ίδρυµα πληρωµών, έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών (εµβάσµατα) στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία µε την Western Union και τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η PayLink έχει εφαρµόσει ορισµένες πρακτικές, διαδικασίες και έχει θεσπίσει πολιτική για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (εφεξής «Καταπολέµηση ΞΧ/XT»), αναγκαία για την παρακολούθηση και την πρόληψη χρησιµοποίησης του συστήµατος για νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και άλλων ποινικών αδικηµάτων.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της PayLink έχει εγκρίνει την πολιτική ΞΧ/ΧΤ, η οποία εφαρµόζεται από τους υπαλλήλους των κεντρικών γραφείων και των υποκαταστηµάτων της Εταιρίας και από τους Συνεργάτες του δικτύου της. Η πολιτική ΞΧ/ΧΤ είναι προσαρµοσµένη στη φύση της εταιρίας της PayLink και αξιολογείται σε περιοδική βάση.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει αρµόδιο ∆ιευθυντικό Στέλεχος και αντίστοιχο αναπληρωτή αυτού για την περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και διασφάλιση της εφαρµογής της πολιτικής ΞΧ/ΧΤ.

Το αρµόδιο ∆ιευθυντικό Στέλεχος αναφέρει ασύνηθες/ύποπτες συναλλαγές στις αρµόδιες Αρχές, κρατά αρχείο των ενηµερώσεων (alerts) που παράγει το µηχανογραφικό σύστηµα της Εταιρίας, των αναφορών για κάθε πελάτη, των συναλλαγών και των πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας των πελατών.

Η PayLink έχει σχεδιάσει και λειτουργεί ένα κεντροποιηµένο µηχανογραφικό σύστηµα για την εφαρµογή και υλοποίηση την πολιτικής ΞΧ/ΧΤ. Επιπλέον, το µηχανογραφικό σύστηµα ελέγχει όλες τις συναλλαγές βάσει της ισχύουσας διεθνούς τυπολογίας των ύποπτων συναλλαγών, προσαρµοσµένο στους τύπους των συναλλαγών της, τις ειδοποιήσεις για ασυνήθεις ή ύποπτες συναλλαγές, µε βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια, ελέγχους σε πραγµατικό χρόνο πελατών και συναλλαγών µε βάση τον κατάλογο των προσώπων που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήµατα που καταρτίσθηκε από τις αρµόδιες Αστυνοµικές και ∆ικαστικές Αρχές, καθώς και ελέγχων σε πραγµατικό χρόνο σε συνεργασία µε την Western Union για πελάτες που το ονοµατεπώνυµό τους συµπίπτει ή οµοιάζει µε τα ονόµατα που αναφέρονται στους καταλόγους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και του O.F.A.C. (Treasury’s Office of Foreign Assets Control), καθώς επίσης και από καταλόγους µε ονόµατα ανεπιθύµητων προσώπων που έχουν καταρτίσει και γνωστοποιήσει στη Western Union και τρίτα κράτη εκτός Ε.Ε. και Η.Π.Α.

Πολιτική Αποδοχής Πελατών

Οι περισσότεροι πελάτες είναι διερχόµενοι πελάτες οι οποίοι µπορεί είτε να είναι κάτοικοι είτε όχι και έχουν άµεση ανάγκη χρησιµοποίησης της υπηρεσίας. Επιπλέον, η PayLink έχει εφαρµόσει πολική ελέγχου και εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής (Αρχή «Γνώρισε τον πελάτη σου»). και όσα είναι άνω ενός συγκεκριµένου ποσού υποκείνται σε διαφορετική διαδικασία. Πελάτες που το ονοµατεπώνυµό τους συµπίπτει ή οµοιάζει µε τα ονόµατα που αναφέρονται στους καταλόγους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και του O.F.A.C. (Treasury’s Office of Foreign Assets Control), καθώς επίσης και από καταλόγους µε ονόµατα ανεπιθύµητων προσώπων που έχουν καταρτίσει και γνωστοποιήσει στη Western Union και τρίτα κράτη εκτός Ε.Ε. και Η.Π.Α., δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας. Πελάτες που δεν προσκοµίσουν το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας τους ή δεν είναι συνεργάσιµοι, δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας. Πελάτες των οποίων οι συναλλαγές έχουν επανειληµµένα αναφερθεί απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας.